ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Trygg hjemme?

Tekst: informasjonskonsulent Liv Huse Olsen, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Publisert: 15.03.2014

Hverdagen skal gjøres tryggere for hjemmeboende eldre, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere, mennesker med redusert funksjonsevne og mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiatri. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS går nå i tett samarbeid med sine ni eierkommuner for å få dette til. Målet er å redusere antall skadde og omkomne i brann.

– Vi har i flere år arbeidet systematisk for å redusere og hindre brann hos eldre, gjennom tett kontakt med ledere fra omsorg og eiendom i de ni eier­kommunene våre, sier branninspektør ­Kenneth Vik i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Brannvesenet har siden 2009 systematisk delt sin erfaring, under­vist og informert om brannsikkerhet hos eldre, både overfor ansatte i helse- og omsorgs­sektoren, og overfor ­eldre selv. Fra 2014 er målet å nå enda bredere ut med budskapet om brannsikkerhet.

– Det gjør vi gjennom enda tettere samarbeid med ulike etater i våre eierkommuner, og gjennom hjemmebesøk til personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann. Vi ønsker at terskelen for å kontakte oss skal være lav, enten det gjelder spørsmål om brannsikkerhet, ønske om undervisning eller hjemme­besøk. Dersom pårørende er usikker på om brannsikkerheten er god nok hjemme hos foreldre, besteforeldre eller andre familiemedlemmer, ta mer enn gjerne kontakt med oss, sier brann­inspektør Kenneth Vik.

Brannvesenet Sør-­Rogaland IKS gjør i dag mye bra informasjons­arbeid på brannsikkerhetsområdet, men arbeider stadig for å gjøre det mer ­effektivt og med nye samarbeidspartnere. I 2013 etablerte derfor brannvesenet en såkalt «Trygg hjemme»-gruppe. Sammen med seg i denne gruppa har Kenneth Vik flere andre ansatte i fore­byggende avdeling i brannvesenet, beredskapspersonell og feiere.

– Alle de ni eierkommunene våre har takket ja til vårt tilbud om at vi hospiterer i de enkelte kommunene en uke. Da er fokuset å hjelpe og rettlede, gi råd og veiledning om brannsikkerhet. Gjennom tettere samarbeid med hjemmesykepleien, håper vi også å få til hjemmebesøk hos beboere i kommunen, sier Vik.

Første hospiteringsuke er allerede over, og i slutten av februar er det en ny kommune som får besøk. I løpet av 2014 skal alle kommunene ha hatt besøk av «Trygg hjemme»-gruppa.

I 2012 ble det ferdigstilt en utredning (NOU) med tittelen: Trygg hjemme -brannsikkerhet for utsatte grupper.

– NOU-en gir oss god kunnskap om hvem som er utsatt for å omkomme i brann, samt konkrete løsningsforslag, sier Vik.

Han forteller at de arbeider tett opp mot asylsøkere gjennom samarbeid med UDI, lokale bygnings­myndigheter og HERO.

– I det siste året har vi vært med å påvirke retningslinjer for bruk av vanlig bolig til desentraliserte mottak, slik at sikkerhetsnivået i de desentraliserte mottakene blir høynet til et tilfreds­stillende nivå. Vi har også etablert et samarbeid slik at brannvesenet nå er en del av introduksjons­programmet til flyktninger i fem av eierkommunene våre. Planen videre er å etablere et tilsvarende samarbeid med alle våre eier­kommuner. Under fjor­årets ­Aksjon boligbrann i begynnelsen av desember, besøkte vi kom­munale boliger som huser flyktninger, opplyser Vik.

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har i mange år hatt årlige møter med alle sine ni eier­kommuner hvor ledere fra omsorg, eiendom og de som tildeler boliger til eldre Her utveksles erfaring omkring temaet brann og risikogrupper, og brannvesenet underviser/informerer om brannsikkerhet.

– I arbeidet knyttet opp mot rus/psykiatri har vi gjennom flere års arbeid knyttet et godt samarbeid/kjennskap til andre etater/enheter som jobber opp mot denne gruppen. Brann­vesenet når denne gruppen gjennom bekymringsmeldinger som blir meldt inn fra pårørende, ­naboer, internt i brannvesenet og våre mange samarbeids­aktører. Det har vært en jevn økning av bekymringsmeldinger de siste årene, noe vi ser på som positivt, og i 2013 mottok og behandlet vi over 200 bekymringsmeldinger, sier Vik.

I 2009 startet Brannvesenet Sør-Rogaland IKS opp arbeidet opp mot arbeidsinnvandrere, etter at sju arbeidsinnvandrere døde i brann på Gulskogen ved Drammen i november 2008.

-Dette er den verste brannen i Norge siden 1986. Etter denne brannen begynte det å komme inn flere og flere bekymringsmeldinger knyttet til arbeidsinnvandreres boforhold. I starten var det mer tilfeldig hvordan dette ble håndtert fra vår side. I dag har vi en koordinator som tar seg av alle bekymrings­meldinger som kommer til oss, og vi har etablert et system, samt prosedyrer for hvordan disse skal håndteres. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har gjennom disse årene fått et sterkt nettverk med andre etater og instanser som vi samarbeider med ved bekymringsmeldinger generelt, avslutter Vik.

Noen av Brannvesenet Sør-Rogalands samarbeidspartnere: Helse- og omsorgssektoren, Arbeids­tilsynet, Politiet, bygningsmyndigheter, eiendomsavdelingen i kommunen, rus­omsorg, NAV, Bymiljø, Det lokale El-Tilsyn, Gatemagasinet ASFALT, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, by­antikvaren og Bybranngruppa.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no