ANNONSE

UTDANNING & JOBB

oljebransjen skriker etter mer arbeidskraft


Ta teknisk fagskole – nå!

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Susan Jane McLinden


Publisert: 17.12.2013

Thore Bergsaker er rektor ved Petroleumteknisk Akademi i Stavanger.


Fakta:

Petroleumteknisk ­Akademi


HVA:
Offshore utdanning gjennom Teknisk fagskole – i tillegg til kurs i Brønn­teknikk VG2 og andre typer offshorerelaterte kurs.


AKTUELL MED:
Teknisk fagskole og helgekurs 
i ­Brønnteknikk VG2 starter opp i ­Stavanger våren 2014.


HVOR:
Kurslokalene blir klare i løpet av januar 2014.


KONTAKT:
Telefon 477 00 600


WEB:
www.peteka.no

Petroleumteknisk Akademi (Peteka) er en privat skole som tilbyr utdannelse for oljeindustrien – gjennom teknisk fagskole og kurs innen bl.a. brønnteknikk og boring. Skolen er etablert i flere norske byer, og nå står Stavanger for tur. I løpet av de første månedene i 2014 vil de første studentene få sin undervisning her i distriktet.

 

Oljeindustrien 
blomstrer videre!

På slutten av 1900-tallet ble det spekulert i hvor lenge olje­alderen i Norge kom til å vare. Til 2010 sa noen, til 2030 sa de mer opti­mistiske. Nye funn i den senere tid tyder på at det er full fart fremover i flere generasjoner ennå, og behovet for fagutdannet personell bare øker.

Etter hvert som produksjons­metodene ble bedre, ser vi nå at feltene i Nordsjøen kan ­settes i stand til å kunne ­produsere i ytter­ligere 25-40 år. Ut­fordringen til industrien er å kunne bore og produsere på en bærekraftig måte – uten ­ukontrollerte utslipp og på en stadig mer kostnads­effektiv måte. De selskapene som best er i stand til å nyttegjøre seg ny teknologi, vil ha et fortrinn i denne utviklingen. For å kunne gjøre dette trenger man ­personell som har både erfaring og teoretisk kunnskap.

Peteka har som mål å gi ­studentene det beste teoretiske grunnlaget for å bemanne fremtidens borerigger.

 

Petroleumteknisk Akademi

Peteka er en ­desentralisert ­teknisk fagskole som ­spesiali­serer seg innen bore- og brønnfag. Skolen ble godkjent av Nokut i 2009 (for Lånekassen etc.) som den første i sitt slag. Skolen har et modul­basert undervisnings­opplegg – det undervises i snitt én uke hver sjette uke, slik at elever som går en 2/4 schedule kan følge under­visningen. Modulene er satt opp som et undervisningshjul, noen av modulene er basert på selvstudium mens andre er klassebasert.

Skolen har nå klasser i ­Ålesund, Trondhjem, Bergen og Oslo – med totalt 130 ­studenter. 30 ­studenter er allerede ut­eksaminert og i jobb. 

Oppstart i Stavanger

Peteka har nå fått kontor i ­Stavanger og vil starte en klasse her tidlig på nyåret. Studentene er en blanding av folk som alle­rede er i jobb og som ønsker å kvalifisere seg for opprykk som assister­ende borer eller borer, andre er jobbsøkere med ønske om å stille sterkere i en søknadsprosess.

Opptakskravene er tredelt: 
1. Fagbrev som brønntekniker gir direkte opptak. 2. Relevant ­annet fagbrev eller fem års rele­vant praksis pluss VG 2 boring og brønnteknikk. 3. Generell studiekompetanse pluss VG 2 boring og brønnteknikk og fem års relevant praksis.

 

Gode fremtidsutsikter

– Oljeindustrien har et stort udekket behov for kompetent personell, og utsiktene for jobb med fullført fagskole er svært gode, sier gründer og rektor ved Peteka i Stavanger, Thore ­Bergsaker.

– Det bygges fortsatt mange nye rigger, og alle skal bemannes med folk som har riktig kompetanse. Skal man få opprykk fra tårnmann til assisterende borer, er det et industrikrav at man enten har fullført eller påbegynt teknisk fagskole. For brønn­service er det foreløpig ikke noe krav om fagskole for ledende personell, men det er ikke urime­lig å anta at også denne delen av industrien vil få strengere krav til utdanning. Her i Peteka er vi innstilt på å starte klasser for brønnservice så snart markedet tilsier det.

– Ønsker du en karriere i oljebransjen, ser fremtiden lys ut. Bruk våren til ditt første kurs i brønnteknikk – annenhver helg, utenom vanlig arbeidstid – da er veien kort til teknisk fag­skole og jobb offshore, sier Thore ­Bergsaker.

 

Høyt kvalifiserte lærerkrefter

De nye feltene som skal ­bygges ut, stiller stadig større krav til teknologi og fagkunnskap. Undervanns­utbygginger og ­boring på store havdyp er ­relativt ny teknologi i forhold til den tradi­sjonelle, plattform­baserte boringen. ­Dette stiller også ­større krav til de ­skolene som skal utdanne frem­tidens bore- og brønnpersonell.

– I de bore- og brønnrelaterte fagene benytter Peteka ute­lukkende lærekrefter som har sitt daglige virke i industrien, sier Thore Bergsaker.

– Det er vår beste garanti for at vi alltid er faglig oppdatert. Vi har også en boresimulator og kan tilby elevene reelle case å jobbe med innen brønn­kontroll. ­Læreplanverket vårt er utarbeidet i nært samarbeid med petroleums­industrien, og utdanningen oppfyller kompetanse­kravene slik de fremkommer i oljeindustriens anbefalte retnings­linjer (OLF).

 

Flere norske byer –

stor fleksibilitet

Det unike med Peteka er at fagskolen og kursene er mulig å ta i flere byer: Fagskolen er nå på plass i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Ålesund.

Brønnteknikk VG2 går ca. annen­hver helg i Bergen, T­rondheim, Stavanger, Ålesund og Moss.

Samlingene går til ulike tider på de forskjellige kursstedene. Dette gir derfor den ­enkelte ­student stor fleksibilitet og mulig­het til garantert å få med seg den aktuelle samlingen.

Fagskolen følger et «modulhjul» med 21 moduler på ca. 3 år, med rullerende opptak. Det er derfor mulig å begynne på fagskolen når som helst. Hvis du må avstå fra en samling i din aktuelle by, så kan denne samlingen tas et av de andre stedene.

Staben av dyktige fagfolk gjør at Peteka også har kapasitet og kompetanse til å lage spesialkurs innen relaterte områder.

– Velkommen til en faglig oppsving – tilfredsstiller du kravene for opptak, så har du alle muligheter for å bli ferdig på normert tid, kanskje til og med fortere, oppfordrer rektor ved Peteka i Stavanger, Thore Bergsaker.

Prisen er heller ikke avskrekkende, den varierer litt avhengig av hvilken betalingsordning som velges – totalsummen for tre års studier starter på ca 180 000 ­kroner.

 

Januar er rett rundt hjørnet –

gi deg selv en ny karriere 
i julepresang!

Gå inn på www.peteka.no og finn link for påmelding. Ring 477 00 600 hvis du ønsker mer informasjon.

Brønnteknikk VG2
Kursstart januar 2014. 9 helgekurs gjennom våren – lørdag kl 09.00 – 18.00 og søndag kl 09.00 – 17.00. Undervisningsmateriell og lunsj er inkludert.


Teknisk fagskole
2-årig petroleumsteknisk fagskole gjennomføres over 3 år gjennom totalt 21 undervisningsmoduler på 1 uke hver. Opptak foregår kontinuerlig, og studiet kan gjennomføres ved ett eller flere av skolens studiesteder. Oppstart i Stavanger skjer tidlig på våren 2014.

Studiesteder Fagskolen
• Torggata 8, 0181 Oslo.

• Kalfarveien 78, 
5018 Bergen.

• Kjøpmannsgata 65, 7011 Trondheim.

• Ipark, Professor Olav Hanssens vei 7, 
4021 Stavanger (foreløpig).

• Color Line Stadion, 
Sjømannsvegen 14, 
6008 Ålesund.

Felles telefon: 477 00 600.

Felles e-post adresse: ­
post@peteka.no


Studiesteder Brønnteknikk VG2
• Landåssvingen 15, 
5096 Bergen.

• Kjøpmannsgata 65, 
7011 Trondheim.

• Ipark, Professor Olav Hanssens vei 7, 
4021 Stavanger (foreløpig).

• Kongens gate 27, 
6002 Ålesund.

• Verket 22, 1534 Moss.

Felles telefon: 477 00 600.

Felles e-post adresse: 
post@peteka.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no