ANNONSE

ØKONOMI

10 tips om boligskatt

Kilde: Huseiernes Landsforbund


Publisert: 23.04.2013

1. Skattefri leieinntekt i enebolig. Først: Leier du ut mindre enn halv­parten av leieverdien (OBS: Arealet er ikke avgjørende, og husk at små ­hybler er mer verdt per kvm enn store familie¬boliger!), er inntekten skatte­fri. Dernest: Leier du ut MER enn halv­parten av husets leieverdi er det skattefritt inntil kr 20.000. Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet (med 28 %).

2. Skattefri leieinntekt i tomannsbolig. Her er reglene endret med virkning fra 2012: Fordelen man til og med 2011 hadde med å kunne leie ut en del skatte­fritt, uavhengig av leieverdien, er nå borte. Hovedregelen for enebolig gjelder nå også for tomanns-bolig, og du må passe på at du selv bruker minst halvparten av hele tomannsboligens leieverdi, for at inntekten av utleid del skal være skattefri.

3. A. Ligningsverdi boligeiendom. ­Reglene for dette ble som kjent ­endret fra og med 2010, og årlig blir nå verdien utregnet etter boligtype, areal, byggeår og beliggenhet. 
Formuen settes til 25 % av ­verdien for din primærbolig, men 40 % av sekundær­boliger, for ­eksempel utleieboliger. (Merk at %-­satsen for sekundær­boliger stiger til 50 i 2013; det får altså ikke virkning for selvangivelsen for 2012.)
B. Ligningsverdi fritidseiendom. ­Reglene her er som før, men for 2012 skal du legge til 10 % på 2011-­verdien. Grensen mellom bolig og fritids­eiendom er viktig. Her heter det: ­Skillet mellom boligeiendom og fritids­eiendom skal bygge på karakter/sær¬trekk ved eiendommen. (Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.)

4. Urimelig høy ligningsverdi? Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned. Er lignings¬verdien høyere enn 30 % av markedsverdien av din bolig eller fritids­bolig, skal den settes ned hvis du krever det. Du må kunne ­dokumentere markedsverdien, enten ved takst, ­meglers verdivurdering eller på ­annen måte.

5. Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra. Husk at dette også omfatter formidlings­provisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritets­vikelse etc.

6. Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri? Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten (etter leieverdi, ikke areal) som egen ­bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig! Her har flere brent seg!

7. Er et mulig tap ved salg av bolig fradrags­berettiget? Har du IKKE eid 
boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen ­bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradrags­berettiget. Pass på at du selger eller ­flytter ut i tide!

8. Hva med pendlerbolig? Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan ­selges skattefritt eller skattepliktig ­etter ­reglene i punkt 4 og 5 over. Men fri­taket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen!

9. Møblert utleie. Er utleien du ­driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leie­forholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 % av brutto leie til ­fradrag i leie­inntekten.

10. «Utleie» til barna. Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlags­fritt, kan skatteplikt oppstå. Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, ­forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for for­delen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no