ANNONSE

HUS & HAGE

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet

Foto: Colourbox


Publisert: 21.03.2015

Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her.


– Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. juli 2015.

Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest. Flere forenklinger er allerede gjennomført, og flere kommer. Det blir billigere å bygge, mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker.

Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. De nye forskriftene har vært på ­høring, og er nå vedtatt av ­Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft:

Det blir enklere å utføre flere byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke.

Forenklingene vil gi mindre byråkrati og omkamper.

Nye og kortere tidsfrister for kommunene som behandler byggesaker, slik at innbyggerne får behandlet sakene raskere.

– Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang, sier ­Sanner.

Statsråden minner om at det er viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor – enten ved å kontakte kom­munens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett – før man setter i gang.

– Og det er alltid lurt å snakke med naboen på forhånd, sier Sanner.

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:

Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 kvm kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.

Tilbygg på maksimalt 15 kvm, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.

Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

– Vi strammer også inn på tidsfrister i byggesakene og ­mulighet for omkamper. Det er fordi vi ønsker at innbyggere og næringsliv skal kunne gå raskt i gang med byggingen og at det skal bli mindre rom for om­kamper der sakene allerede er avgjort, sier Sanner.

Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

- Dette er også en forenkling for kommunene, der ansatte kan bruke tiden på større prosjekter enn å vurdere om folk skal få bygge en terrasse eller en garasje. Kommunen kan også bidra mer med veiledning og råd, sier ­Sanner.

Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) ­eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttryk­kelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygnings­loven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal ­berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal bygge­søknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettings­tillatelse skal behandles av ­kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om bygge­tillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fag­område vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med bygge­tillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midler­tidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt ­erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med bygge­tillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kom­munen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Disse tiltakene kan oppføres 
uten søknad:


Frittliggende bygning inntil 50 kvm

• Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 kvm med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at

• Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

• Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

• Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

• Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

• Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisikt­soner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. ­Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløps­ledninger.

• Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens ­plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.


Tilbygg inntil 15 kvm

• Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 kvm. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

• Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

• Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets ­plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

• Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

• Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for ­eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

• Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av ­installasjonen er begrenset til de installasjonene som er ­innenfor én bruksenhet eller branncelle.


Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015


Levegg

• Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1,0 meter fra nabogrense

• Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.


Antenner

• Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.


Mindre støttemur

• Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 ­meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.


Mindre fylling eller planering av terreng

• I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrens­ningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra ­fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.


Gjerder godkjent etter reindriftsloven

• Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindrifts­loven § 24.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no