ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Resultatet blir best når familien deltar i behandlingen

Tekst og Foto: Lise Mowinkel


Publisert: 16.04.2016

Åse Sviland og Anvor Lothe oppfordrer familier til å ta kontakt.


Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse. Mens muligheten for bedring før var preget av pessimisme, viser nyere forskning det motsatte: det er mange som opplever bedring og kommer ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling, oppfølging og støtte fra familien.

Kunnskapsbasert flerfamiliebehandling er et tilbud til familier der et av familiemedlemmene har en psykoselidelse. Gjennom kunnskap om sykdommen, metoder for problemløsning og erfaringsutveksling, blir familien en viktig støttespiller i behandling og rehabilitering. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og rent praktisk.

Spesialister på egne barn

Vi har tro på at et godt samarbeid mellom pasient, pårørende og helsevesen gir de beste resultatene for våre pasienter, spesielt for å forhindre tilbakefall.

All forskning viser også at dette er tilfelle. For å få til et best mulig samarbeid må helsepersonell lytte til pårørendes erfaring. Det er de som kjenner pasienten både før og etter han/hun ble syk, og de kan gi god informasjon om hvordan sykdommen har utviklet seg. Helsepersonell er spesialister på lidelsene, men pårørende er spesialister på sine egne barn/unge.

Pårørende må få kunnskap

I våre kunnskapsbaserte grupper har vi undervisning både til pasientene og til pårørende om den enkelte lidelsen. Her lærer en om stress/sårbarhetsmodellen (forklaringsmodell på at stress kan spille en rolle i utvikling av psykose) og Expressed Emotion (samhandling i familien). I selve gruppen bruker vi problemløsningsmodellen, der familien lærer å løse problemer på en god måte. Her legger en vekt på ressursene til pasienten og hvordan en kan bygge videre på det. Målet er at familien skal ha det best mulig i hverdagen.

Nasjonale retningslinjer

Retningslinjen gir anbefalinger til utredning, behandling og oppfølging av pasienter fra 13 år og oppover. Formålet med retningslinjen er å bedre kvaliteten på tilbudet til pasienter og deres pårørende og den legger ikke bare vekt på symptombehandling, men gir en bred omtale av tiltak som både gjelder psykologiske og sosiale forhold, fysisk helse og betydningen av utdanning og arbeid. Fokus på ressurser, bedringsprosesser og individuelt tilpassede tjenester skal bidra til mestring, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familie-medlemmer inviteres til et kunnskaps-formidlende familiesamarbeid.

Familiegruppene ble i utgangspunktet utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og vi gir pr i dag også tilbud til pasienter med alvorlige affektive lidelser med psykose, samt til pasienter med rusproblematikk.

Ta kontakt

Familiegrupper er et lavterskeltilbud. Det vil si at både behandler, pårørende og pasienter kan ta direkte kontakt med Familiepoliklinikken ved SUS for å få informasjon og vurdering om tilbudet passer for pasienten og dennes familie.

Uttalelser fra ­pasienter og ­pårørende som har ­deltatt i flerfamiliegrupper:

– Nå forstår foreldrene mine hvordan jeg har det.

– Vi har fått det mye bedre 
i familien etter at vi begynte i gruppen.

– Vi har fått redskaper til 
å klare og løse vanskelige ting. 

– Nå forstår jeg bedre 
hvordan jeg kan hjelpe 
min sønn.

– Nå kan jeg og min datter klare å snakke sammen om det som er vanskelig. Det hadde vi ikke klart uten hjelp fra gruppen.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no